O časopisu

Građevinar je znanstveno-stručni časopis koji izdaje Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) u Zagrebu. Pod istim imenom časopis redovito izlazi od 1949. godine, a izravni je sljednik Viesti Kluba inžinirah i arhitektah, časopisa koji je izlazio od 1880. do 1913. i bio među prvim stručnim graditeljskim časopisima na jugoistoku Europe. Tradicija graditeljskog tiska u Zagrebu i Hrvatskoj gotovo da se i nije prekidala jer je nakon Viesti tiskan časopis Inženjer (1913. - 1914.), a nakon I. svjetskog rata Tehnički list (1919. - 1938.). Neko je vrijeme usporedno s Tehničkim listom tiskan i Građevinski vjesnik (1932. - 1941.). Od 1941. do 1944. izlazi Tehnički vjesnik koji se u 1943. i 1944. tiska pod naslovom Tehnički vjestnik. Nakon II. svjetskog rata tiskan je najprije Bilten građevinskih poduzeća Hrvatske (1946. - 1948.), a potom je prerastao u Građevinar koji redovito izlazi od broja 1. iz 1949. godine. Izdavač je najprije bilo Ministarstvo građevina NR Hrvatske, a zatim Glavna direkcija građevinarstva NR Hrvatske. Od broja 1. iz 1953. časopis je glasilo organizacije građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske i to je ostao sve do danas.

Časopis Građevinar je mjesečnik koji redovito izlazi 12 puta na godinu i u tome nije imao nikakvih zastoja već tri desetljeća. U tom razdoblju nije tiskan nijedan dvobroj, što se inače u razdoblju prije toga ponekad događalo. Redovito je i bez ikakvih zastoja izlazio i tijekom agresije na Hrvatsku, štoviše među prvima je redovito izvještavao o stradanjima u Domovinskom ratu. U razdoblju od kolovoza 1991. do kraja 1998. nije bilo nijednog broja časopisa bez priloga o razaranjima i štetama koje su pretrpjele građevine u Hrvatskoj. O obnovi porušenog i oštećenog časopis je također redovito izvještavao, a prilozi o tome se još i sada objavljuju.

Osim znanstvenih i stručnih članaka (uglavnom po četiri u svakom broju) u časopisu se objavljuju stručno-informativni prilozi i društvene vijesti. Znanstveno-stručni članci i ostali prilozi su iz građevinarstva i njemu srodnih područja.

Znanstveno-stručni članci razvrstavaju se u četiri kategorije, ovisno o doprinosima znanosti ili struci koji su u njima dani.

U stručno-informativnom dijelu časopisa objavljuju se prilozi u kojima se prikazuju veća domaća i inozemna gradilišta te radovi na obnovi; obrađuju se teme iz povijesti graditeljstva; zbivanja na znanstvenim i stručnim skupovima; daju se osvrti na nove knjige; prikazuju se podaci o novim materijalima, tehnologijama i građevinskoj mehanizaciji (strojevi i uređaji) i dr.

Građevinar kao glasilo Hrvatskog saveza građevinskih inženjera redovito donosi vijesti o zbivanjima u tom Savezu i svim udrugama koje mu pripadaju. Također objavljuje vijesti iz drugih udruga, institucija i tijela kada se radi o sadržajima ili odlukama povezanim s graditeljstvom (Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, poslovne udruge, tijela državne uprave, graditeljske tvrtke i dr.).

Opseg časopisa je 110 stranica A formata, od čega oko 40% otpada na znanstveno-stručne članke. Uza sve kategorizirane članke objavljuju se sažeci na hrvatskom i na još dva jezika (engleskome i njemačkome), a osim toga uz veće priloge tiskaju se sažeci na engleskom jeziku.

Prema nakladi (3.500 primjeraka) Građevinar je najveći znanstveno-stručni časopis iz tehničkog područja u Hrvatskoj. Autori znanstvenih članaka su u najvećem broju iz Hrvatske, a sve se češće objavljuju i članci autora iz inozemstva. Od siječnja 2012. godine provodi se dvostruka anonimna recenzija članaka.

Časopis Građevinar sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a njegovo izlaženje suizdavačkim doprinosima potpomaže Hrvatska komora inženjera građevinarstva te vodeće hrvatske tvrtke iz područja građevinarstva.