Prijava članka

Ukoliko već posjedujete korisnički račun na stranicama časopisa Građevinar, molimo, prijavite se u sustav prije unosa novog članka.
Ukoliko ne posjedujete korisnički račun na stranicama časopisa Građevinar, ispunite sve tražene podatke. Korisnički račun kreirat će Vam se automatski prilikom slanja članka.


Podaci za registraciju korisničkog računa
drop a file

Ispunjavanjem ovog obrasca, suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci obrađuju i pohranjuju u sustavu časopisa Građevinar sukladno Izjavi i pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

U narednom dijelu, molimo, unesite tražene podatke kako bi prijavili članak u sustav časopisa Građevinar. Molimo da tekst članka priredite u skladu uputama za autore. Nakon prijave članka, biti će Vam poslana e-mail potvrda primitka Vašeg rada, te će Vam biti dodijeljen jedinstveni broj (ID) pod kojim će se članak voditi kroz postupak recenzije i objave u časopisu.


Podaci za prijavu članka
drop a file
drop a file
drop a file
drop a file
drop a file
drop a file